זכות הפליטים לשוב למולדתם – מודעה, "העולם הזה" 20.10.1982