בעקבות פרסום המודעות נשלח אל מצפן המברק הבא מהנהלת בני ברית:

אל: מר פילבסקי, ארגון סוציאליסטי בישראל, תל אביב

נא להתקשר באופן מיידי בנדון פרסום בעיתון "הארץ" ב-12 לדצמבר 1978.

באם הפרסום לא יתוקן בתוכן ובמזמין, העמדת האולם לרשותכם תבוטל.

דוד דינרי

מנהל בית בני ברית

מצפן ביקש את עזרתו של עו"ד אביגדור פלדמן, אשר התקשר אל מנהל בית בני ברית והבהיר לו שביטול ההסכם על השכרת האולם יגרור תביעה משפטית. האסיפה התקיימה כמתוכנן.