תוכן העניינים:
סיכום עמדתנו בשאלה הלאומית – ינואר 1978
ציונות, דיכוי לאומי וגזענות – מאת משה מחובר
עקרונות היסוד