הודעה לעיתונות: ב-11 בספטמבר שלח מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ('מצפן') מכתב אל מרכז הקיבוץ הארצי. במכתב מוחה 'מצפן' על צביעותם של אנשי הקיבוץ ‏הארצי, המסרבים להתנחל בש‏טחים הכבושים כמחאה נגד ממשלת ה‏ליכוד, ולעומת זאת הם מוכנים אף להגביר את פעילותם בשטח ההתנחלות בתוך תחומי הקו הירוק. לדעת 'מצפן' אין כל ה‏בדל עקרוני בין התנחלות חקלאית (על אדמות שהופקעו מערבים) המוקמת מצד זה או מ‏צד זה ‏של הקו הירוק. ‏והרי נוסח המכתב במלואו (העתק נשלח גם אל מרכז תנועת "השומר הצעיר"):

לאחר כניסתה של ממשלת "ה‏ליכוד"+הדת‏יים לתפ‏קידה ה‏בעתם את אי נכונותכם להקים התנחלויות מסויימות (צור נתן ב') מעבר לקו הירוק, אם כי בזמן ממשלת "המערך"+הדתיים הסכמתם להקים התנחלויות אלה.

עמדתכם זו נראית לנו תמוהה; יותר נכון – צבועה. שהרי, מבחינה עקרונית אין כל הבדל בין התנחלות של יהודים על אדמות שהופקעו מערבים מצד זה או מצד זה של הקו הירוק.

‏זאת ועוד. נכונותכם להתנחל גם עתה על אדמות של ערבים בגליל, ערבים שהם לדבריכם "אזרחים שווי-זכויות במדינה", אומרת בפירוש כי –

‏אין ערך, בעיניכם, להיות אדם אזרח במדינת-ישראל אם הוא ממוצא ערבי;

‏או – הגליל גם הוא שטח כבוש בעיניכם, לפחות כמו הגדה המערבית ורצועת-עזה, אם לא יותר.

‏אנו פונים אליכם כדי להבהיר שוב עובדה ידועה:

‏כל התנחלות חקלאית נוספת של יהודים בארץ הזו, בין אם היא ‏מוקמת בגדה המערבית או ברצועת-עזה, בגליל או במשולש, באה בהכרח על חשבונם של חקלאים ערבים!

הננו קוראים לכם "‏לקנות את עולמכם בשעה אחת": למען השלום ביו שני עמי הארץ – העם ה‏ערבי-הפ‏לסטיני והעם היהודי-ישראלי ולמען השוויון בין בני שני העמים הללו, הודיעו על ביטול כוונתכם להתנחל, לא רק ‏בגדה המערבית וברצועת עזה, אלא גם בגליל ובמשולש!

‏‏‏מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")
תל אביב, 11.9.77