ISRACA על השאלה הפלסטינית

‏בשנים האחרונות התארגנו סוציאליסטים מהפכנים ישראלים השוהים בחו"ל לפעולה משותפת במסגרת אישרקא (ראשי תיבות באנגלית של: Israeli Socialist Revolutionary Action Committee Abroad‏), שהוא ועד-פעולה, לא ארגון ולא מפלגה.

‏הננו מפרסמים להלן הודעה מטעם אישרקא, המבהירה הן את אופי הפעולה של ועד הפעולה הזה והן את טיב קשריו עם הארגונים המהפכניים בישראל. כמו כן הננו מפרסמים בגיליון זה שתי עמדות ‏של חברים מאישרקא, חתומות על-ידי מחבריהן, הנוגעות לשאלה הפלסטינית. חובתנו לציין עם זאת, כי אנו מסתייגים מעמדתם של החברים אופנהיימר, אור, עז, היילברון, צבר ודייוויס – עמדה שאינה תואמת את עמדת הארגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") ומסכימים לעמדתם של החברים אופנברג, ארליך, טועמה, לבל, מחובר ושפירא (ראו "מצפן" מס' 72, ‏דצמבר 1974: "על השאלה הפלסטינית – כאן ועכשיו").

‏מערכת "מצפן"