ביום 22 בנובמבר 1974 אישרה העצרת הכללית של האומות-המאוחדות שתי הצעות החלטה לסיכום הדיון בבעיה הפלסטינית.

על הראשונה ‒ המכירה בזכות הפלסטינית להגדרה עצמית ולעצמאות לאומית ‒ הצביעו 89 מדינות בעד, 8 נגד ו-37 נמנעו.

על השנייה ‒ המעניקה לאירגון השחרור הפלסטיני (אש"ף) מעמד של משקיף באו"ם ובמוסדותיו ‒ הצביעו 95 מדינות בעד, 17 נגד ו-10 נמנעו.

להלן נוסח ההחלטה הראשונה שאושרה בעצרת האו"ם לסיכום הדיון על בעיית פלסטין:

העצרת הכללית, לאחר שדנה בשאלת פלסטין; לאחר ששמעה את הצהרתו של "אירגון השיחרור הפלסטיני", נציגו של העם הפלסטיני, ולאחר ששמעה גם הצהרות אחרות במהלך הדיון; מודאגת עמוקות מכך שטרם הושג פתרון צודק לבעיית פלסטין; ועל סמך ההכרה שבעיית פלסטין מוסיפה לסכן את השלום ואת הביטחון הבינלאומי; בהכירה בכך שהעם הפלסטיני זכאי להגדרה עצמית בהתאם למגילת האו"ם; בהביעה את דאגתה העמוקה על שנמנע מן העם הפלסטיני ליהנות מזכויותיו הבלתי מעורערות ובמיוחד מזכותו להגדרה עצמית; מודרכת על ידי המטרות והעקרונות של מגילת האו"ם, מאשרת מחדש את החלטותיה הקודמות, המאשרות את זכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית ‒

  1. מאשרת את הזכויות הבלתי מעורערות של העם הפלסטיני בפלסטין, ובכללן – א. הזכות להגדרה עצמית בלי התערבות מבחוץ; ב. הזכות לעצמאות לאומית ולריבונות;
  2. מאשרת, כמו כן, את זכותם הבלתי מעורערת של הפלסטינים לשוב לבתיהם ולרכושם, שמהם גורשו ונעקרו, וקוראת לשובם;
  3. מטעימה כי כיבוד מלא של מימוש הזכויות הבלתי מעורערות הללו של העם הפלסטיני הוא חלק בלתי-נפרד של פתרון הבעיה הפלסטינית;
  4. מכירה בכך שהעם הפלסטיני הוא צד ראשי בכינון שלום צודק ובר-קיימא במזרח התיכון;
  5. ומכירה כמו כן בזכותו של העם הפלסטיני להשיג את זכויותיו בכל האמצעים, בהתאם למטרות והעקרונות של מגילת האו"ם;
  6. קוראת לכל המדינות ולאירגונים הבינלאומיים להעניק תמיכה לעם הפלסטיני במאבקו למען החזרת זכויותיו, בהתאם למגילת האו"ם;
  7. מבקשת את המזכיר הכללי של האו"ם להקים מגעים עם "אירגון השחרור הפלסטיני" בכל העניינים הקשורית בבעיית פלסטין;
  8. מבקשת את המזכיר הכללי לדווח לעצרת הכללית במושבה ה-30 (בשנה הבאה) על מימוש החלטה זו;
  9. מחליטה לכלול את הסעיף "שאלת פלסטין" בסדר-יומו של המושב ה-30.