zeev - 56

להלן הנוסח המלא של מכתב שהגיע למערכת, חתום על-ידי שלמה ליבליך, עורך-דין ונוטריון:

‏בשם מרשי, הקריקטוריסט זאב מעיתון "הארץ", הנני לפנות לכב' כדלקמן:

‏בגיליון מס' 55 מאוגוסט-ספטמבר 1970, הרשיתם לעצמכם להשתמש בדמויות מתוך קריקטורה "בצהרי היום" שפורסמה על ידי זאב במוסף "הארץ" מיום 11.9.70.

‏על-ידי כך השתמשתם ברכוש לא שלכם, ללא זכות ובניגוד לחוק, ובנוסף לכך חתכתם את הדמויות ועשיתם בהן שינויים. הנכם נדרשים בזאת לפרסם בגיליון הבא שלכם הודעה כי השתמשתם בקריקטורה ללא ידיעתו והסכמתו של הקריקטוריסט זאב או של עיתון "הארץ", ומרשי יראו בזאת את העניין כמחוסל.

‏באם לא תודיעוני תוך 10 ימים על הסכמתכם לנ"ל, תפוג הצעה זו ומרשי ינקטו בצעדים משפטיים נגדכם לפי החוק.

‏הערת המערכת: "בקפיטליזם, ערכן של הפעולות המכונות 'נעלות', כמשפט, ספרות ואמנות, איננו אלא ערך מסחרי" (ק. מרכס, "על השכר", 1847).