• סכלו את המזימה האמריקאית החדשה.
  • ההסכמה לתוכנית רוג'רס – פגיעה בזכויות העם הפלשתינאי וכל העמים הערביים.
  • תוכנית רוג'רס נועדה לחסל את תנועת ההתנגדות בדרך של הצתת מלחמות אזרחים מקומיות.
  • אמריקה נשענת על הריאקציה הערבית בחיסול תנועת ההתנגדות, כפי שהיא נשענת על הגנרל קי במלחמת וייטנאם. 

בני תנועת ההתנגדות, המוני עמנו הנאבקים:

השאלה הלאומית של עמנו עוברת עתה את אחד משלביה המסוכנים ביותר. האימפריאליזם החל לקצור את פירות מלחמת יוני, והוא מתכוון להכניע את המשטרים הלאומיים ולהכריחם לבצע את הפתרון החסלני המשרת את האינטרסים שלו, המחזק את מדינת ישראל, והעלול לחסל, לטווח ארוך, את כל צורות המאבק הלאומי העוין לאימפריאליזם בארצנו.

היוזמה האחרונה, הידועה כ"תוכנית רוג'רס", היא חוליה נוספת בשרשרת התוכניות שגובשו על ידי האימפריאליזם האמריקאי מאז החלטת מועצת הביטחון מ-22.11.67, ודרך שאר התוכניות והשיחות. האימפריאליזם יודע בוודאות מוחלטת שעליו לחסל את המאבק הלאומי המזוין וההמוני נגד הכיבוש, עוד בטרם יתפתח ויאיים באופן ממשי על האינטרסים האימפריאליסטיים באזורנו ועל משטרי הסוכנים הנגררים אחריו. על כן היה עליו לפעול במהירות לחסימת תהליך ההתפתחות המהפכני העובר על האזור עם התגבשותה ועלייתה של תנועת ההתנגדות הפלשתינאית. היה עליו להתמודד עם התלכדות שורותיה של תנועת ההתנגדות, עם התפשטות האקלים המהפכני ביותר מארץ ערבית אחת ועם עליית דרגת ערנותם ונכונותם למאבק של ההמונים. האימפריאליזם שואף לדכא את הרוח החיה בתנועת ההתנגדות הפלשתינאית ובכלל תנועת השחרור הלאומי הערבית. בכיוון זה הוא פועל תוך ניצול המצב השורר בקרב מספר משטרים ערביים לאומיים שלא אצרו כוח למלא, בצורה רצינית ואפקטיבית, את שנדרש מהתשובה למפלת יוני. משטרים שלא עלה בידם לחמש את ההמונים ולארגנם ושלא השכילו להקצות את כל משאביהם הלאומיים לשירות מלחמת השחרור ארוכת הטווח לשבירת האימפריאליזם ולעמדה איתנה בפני מזימות הריאקציה המקומית כנגד תנועת השחרור הלאומי – הן הפלשתינאית והן הערבית. המצב השורר כיום בקרב משטרים אלה, על אף התפתחות חלקית במישור הצבאי, הותירה לאימפריאליזם דרך פתוחה להמשכת ביצוע החיסול הפוליטי במסגרת התנאים שהוא בוחר, על ידי הפעלת חרושת המזימות והיוזמות שננקטו על ידי המשטרים הריאקציוניים נגד תנועת ההתנגדות בירדן ובלבנון, בדרך של התנגשויות דמים ופעולות טרור ואלימות שקידמו את מטרות האימפריאליזם. מזימות אלה הוגברו עם ההסלמה במגמת החיסול הפוליטי ועם פיתוח התוכניות המגוונות להגשמתה.

כן מנצל האימפריאליזם את המצב הבינלאומי הנוכחי כדי להמשיך בפעולותיו העוינות את תנועת השחרור הלאומי הערבית והעולמית, וביוזמותיו הבלתי פוסקות לחיסול השאלה הפלשתינאית ולדיכוי תנועת ההתנגדות – בשירות ישראל והאינטרסים האימפריאליסטיים באזור.

תוכנית רוג'רס באה להגשים את אותן המטרות שלשם ביצוען נפתחה מלחמת יוני, ובכל זאת מצהירים גורמי האינפורמציה של הכוחות התבוסתניים וההססניים, ללא בושה, על הסכמתם המיידית לתוכנית זו "המבשרת נסיגה ישראלית מהטריטוריות הערביות".

תוכנית רוג'רס היא הבן הלגיטימי של החלטת מועצת הביטחון, ושל שאר התוכניות החסלניות, והיא מדגישה את:

  1. נסיגת ישראל "משטחים ערביים שנכבשו", דבר שיהווה ערובה להתפשטותה הטריטוריאלית על חשבון העמים הערביים כולם.
  2. קיום משא ומתן ישיר או ישיר למחצה בין מדינות ערב לישראל, במתכונת שיחות רודוס, שיבטיח ל[שליח האו"ם]יארינג את ניצול הצדדים הערמומיים והבלתי ברורים שבנוסחה זו.
  3. הכרת המשטרים הערביים במדינת ישראל ובעצמאותה הפוליטית, ואישור הכרה זו על ידי מסמכים שיופקדו בידי האו"ם.
  4. הפסקת אש למשך שלושה חדשים, עד שיתאפשר חיסולה הפוליטי של תנועת ההתנגדות, כלומר: הפסקת המאבק המזוין מצד תנועת ההתנגדות והקפאת הלחימה על גבולות הפסקת האש.
  5. פתרון בעיית הפליטים על ידי מעשה חסד ישראלי של קליטת חלק מסוים מהם בתוך המדינה הישראלית עצמה.

ניסיונותיהם של אמצעי התקשורת באזור לשטוף את מוחם של המוני עמנו ולשכנעם כי נוסחה זו תביא לנסיגת ישראל מהטריטוריות הערביות הכבושות בלי שיובטחו לה רווחים ריאליים, יעלו בתוהו. המשטרים ההססניים העומדים מאחורי אמצעי תקשורת אלה שוכחים כי נוסחה זו פירושה:

א. השלמה מוחלטת עם מטרות האימפריאליזם בשמירה על אינטרסיו ובחיזוק מדינת ישראל. כי הפסקת האש לה קוראת התוכנית נועדה לחסל את כל צורות ההתנגדות לכיבוש, שתנועת ההתנגדות הפלשתינאית היא חיל החלוץ שלהן, כדי להכשיר את האווירה המתאימה והשקטה ליישוב הסכסוך "בדרכי שלום". התבוסתנים, ההססניים ויוזמי חיסול תנועת ההתנגדות, אדישים לקורבן שהעלו חיילינו ואנשי הפדאין שלנו. הדבר החשוב להם בעיקר הוא הגשמת עסק הביש האימפריאליסטי הזה וההשלמה המוחלטת עם תנאיו. ולא לשווא מהווה הפסקת האש את אחד הסעיפים הראשונים בעיסקה זו – סעיף זה בא להעניק למשטרים הריאקציוניים די זמן כדי לשבור את תנועת ההתנגדות ולחסלה.

ב. הגשמת שאיפות של האימפריאליזם לעשות ערביזציה של המערכה, תהליך בו יטלו הכוחות הריאקציוניים על עצמם את הגשמת המשימה שישראל נכשלה בביצועה. האימפריאליזם מעוניין שהמשטרים הערביים הריאקציוניים יקחו על עצמם את תפקיד חיסול תנועת ההתנגדות כפי שהסמיך את הכוחות הריאקציוניים המקומיים בווייטנאם לשבור את מאבק העם הווייטנאמי; והריאקציה הערבית אמורה, במסגרת פעילות החיסול הפוליטי, לכתר את תנועת ההתנגדות ולחסלה. גנרל קי היה זה שקיבל על עצמו את משימת המלחמה נגד העם הווייטנאמי בשירות האימפריאליזם. אמריקה תמצא באזורנו יותר מגנרל קי אחד, שיקבל על עצמו את שבירת תנועת ההתנגדות וחיסולה. צעדה הבא של הריאקציה המקומית יהיה לפעול להצתת מלחמות שחיקה אזרחיות עקובות מדם בתקופת שלושת חודשי הפסקת האש. מלחמות אלה יאפשרו לריאקציה הערבית ולאדוניה האימפריאליסטיים להגשים את התנאי הראשון והעיקרי לביצוע "הפתרון בדרכי שלום" – חיסול ההתנגדות המזוינת בה נקטו המוני העם החמוש במאבק הארוך ושותת הדם.

ג. הדיבורים על זכויות העם הפלשתינאי אינם מועילים הרבה לאלה הנאנקים בצל המקח והממכר האימפריאליסטי ותחת עול תביעותיו. זכויות עמנו ניתנות להגשמה רק בדרך של מאבק מזוין ומתמיד, ולא בדרך הסכמה ישראלית מתחסדת לדון בשאלת הפליטים ובהחזרת המגיע להם.

ד. המהססים והתבוסתנים אינם זוכרים, כפי הנראה, את ששיננו: "לא הכרה, ולא שלום ולא משא ומתן עם ישראל". היום הם משחקים את תפקיד המיסיונר המטיף להסכמה להצעת רוג'רס, הקובעת משא ומתן, הכרה ושלום עם ישראל.

המוני עמנו הנאבקים:

תהיינה ידינו אוחזות תמיד בנשק, כי הריאקציה השלטת מתכוונת לבצע את המוטל עליה כנגד תנועת ההתנגדות במסגרת תוכנית רוג'רס. היא מוכנה להטביע את הארץ בים של דם למען מדיניות האימפריאליזם המגן על קיומה של הריאקציה השולטת והמחזק את ישראל – השומרת הנאמנה על האינטרסים האימפריאליסטיים באזורנו.

ההגנה על תנועת ההתנגדות ועל הישגי ההמונים העממיים הנאבקים, מדריכה את כל הכוחות הלאומיים והמתקדמים ואת כל המוני העם למאבק בלתי מתפשר נגד מזימה זו ולמען חסימת הדרך בפני הריאקציה המתכוננת לגרור את הארץ למלחמת שחיקה אזרחית, לשירות האינטרסים האימפריאליסטיים ותוכניותיהם האפלות.

  • במאבק ההמונים המזוינים נסכל את תוכנית רוג'רס ואת מזימות הריאקציה המקומית.
23 ביולי 1970