מדינת ישראל
משרדי המינהל המחוזי

תל אביב, 15.9.65
מס' 3352/99

לכבוד
מר עודד פילבסקי
יו"ר האגודה
הארגון הסוציאליסטי הישראלי
רחוב הבשן 1
תל אביב.

א.נ.

הריני מתכבד לאשר בזה את קבלת הצהרתכם מיום 19.5.65 בצירוף הודעה לפי סעיף 6 של החוק העותומני לאגודות לשנת 1909, על ייסוד האגודה הבאה:

  1. שם האגודה: הארגון הסוציאליסטי הישראלי.
  2.  כתובת האגודה: רחוב הבשן 1, תל אביב.
  3.  המשרד הרשום של האגודה: כנ"ל.
  4.  מטרת האגודה: לפעול למען הקמת משטר סוציאליסטי בישראל.
בכבוד רב,
ד. ברודיס
הממונה בפועל על מחוז תל אביב