להלן מאמר הפתיחה של גיליון מספר 1 של עלון פועלי אמקור, אשר התקבל במערכת:

"מוטב מאוחר מאשר אף פעם". אימרה זו הולמת גיליון מס' 1 של עלוננו, "דבר עובדי מפעלי אמקור", כי זמן רב הורגש הצורך בביטאון אשר יתן ביטוי לבעיות המעסיקות אותנו. הפעם החומר נכתב ונערך רובו ככולו על ידי חברי הוועדים, אך להבא תהיה זו גם במה לכלל העובדים – יומיים וחודשיים, באמקור ובחברות הבת.

אמקור עברה התפתחות מזורזת בעשור האחרון עת הפכה ממפעל קטן להרכבת מקררים לקונצרן החולש על חמישה מפעלים ובימים אלה מתווסף מפעל שישי בבית שמש. במפעלי אמקור מייצרים כיום עשרות מוצרים, בשיטות מודרניות ומשוכללות, ובכמות של אלפים ועשרות-אלפים לשנה ומעסיקים כ-1,000 פועלים, מנהלי עבודה, פקידים, מהנדסים וטכנאים. התפתחות זאת העלתה גם את ההכרח להקים מועצה ארצית של עובדים יומיים וחודשיים ולהוציא לאור עלון שיביא אינפורמציה וניסיון, יקרב את הלבבות בין העובדים, יעלה וילבן בעיות הנוגעות לנו.

עלוננו הראשון מופיע על סף  1964, וכבכל שנה, בשבועות הקרובים ייקבעו במשא ומתן בין ההנהלות לבין ועדי העובדים ההעלאות בסוגים ובדרגות. אנו סמוכים ובטוחים שוועדי העובדים, בעזרת הציבור אותו הם מייצגים, יידעו להשיג את המקסימום בשטח זה.

הפעם, בפרוס 1964, להבדיל משלוש השנים שקדמו, מוטלים על ועדי העובדים תפקידים נוספים. כי ב-31.12.63 תמה מדיניות הקפאת השכר ופג תוקף החוזים הקולקטיביים.

לכן, השאלה הראשונה שניצבת לפנינו היא: בכמה אחוזים יעלה שכר היסוד בתעשייה?

לדעתנו, במשא ומתן שייפתח בין ההסתדרות לבין התאחדות בעלי התעשייה יש לתבוע בתוקף העלאת שכר של 15%. העלאה זו היא צורך חיוני ראשון במעלה לפועלי ופקידי התעשייה, ולאחר שלוש שנים של הקפאה ניתנת לביצוע ללא העלאת מחירים.

אנו מציעים שמוסדות ההסתדרות יבואו בדברים עם ציבור עובדי התעשייה וישאלו לדעתו בטרם יכריעו בשאלה זו, על מנת שהחלטתם תבטא נכונה תביעות בוחריהם. התעלמות הנבחרים מרצון הבוחרים היא היא מקור אי ההבנות בין מוסדות ההסתדרות לבין עובדי מפעלים כה רבים בעת האחרונה ואנו חשנו זאת גם על בשרנו.

שאלה נוספת היא חידוש החוזים הקולקטיביים.

כידוע, אנו הצמדנו את עצמנו לחוזה "כור", אבל הצמדה זו מחייבת שוועדינו ישותפו במשא ומתן לחידוש חוזה זה. מובן מאליו שאי שיתופנו ישאיר בידינו את הזכות לתבוע שינויים שלא יהיו כלולים בחוזה המחודש של "כור". בדרך זו או אחרת ברור לנו שעלינו להשתמש באפשרות הניתנת פעם בשנתיים, ובפעם הזאת לאחר שלוש שנים, להביא לשיפור ממשי בתנאים הסוציאליים של עובדי מפעלי אמקור.