שביתת העובדים השכירים בקואופרטיב לתחבורה "דן" ראויה לציון מיוחד.

זוהי השביתה היחידה בשנים האחרונות שלא היתה מנוגדת למדיניות ההסתדרות.

רוב השביתות בתקופה האחרונה מכוונות להעלאת השכר, בין אם על ידי תביעות ישירות ובין אם על ידי תביעות עקיפות להטבות בתנאי העבודה.

בכל המקרים הללו יוצאת ההסתדרות באופן נמרץ נגד השובתים ומתייצבת לימין המעבידים, הממשלה, המשטרה.

מנהיגי ההסתדרות מנמקים את התנגדותם לכל השביתות הללו בכך שהן מנוגדות למדיניות העקרונית על "הקפאת השכר עליה החליטו בקר-אשכול בישיבת מרכז מפא"י".

אולם שביתת שכירי דן לא היתה מנוגדת לאיזושהי החלטה של ההסתדרות. להיפך, שביתה זו באה כדי לאלץ את מנהלי חברת דן לקבל ולבצע הלכה למעשה החלטות ועדה הסתדרותית, החלטות שאושרו על ידי ההסתדרות באוגוסט 1962, כלומר לפני שנה.

למרות שהשובתים נאבקו למעשה גם על כך שהחלטות ההסתדרות לא תהפוכנה לפיסת נייר ריקה מתוכן, ובכך הם רק חיזקו את סמכותה של הנהגת ההסתדרות הנוכחית כלפי המעבידים, נזדרזה ההסתדרות לצאת נגדם והכריזה כי עליהם לחזור מיד לעבודה, ורק לאחר מכן אפשר יהיה לדבר על ביצוע מסקנות "ועדת זנבר".

בקר, משל ודומיהם, כולל בעל המאמר ב"על המשמר" ב-11 לחודש זה, אשר קרא לשובתים לחזור לעבודה, נבהלו מהעובדה ששכירי דן העזו להכריז באסיפתם הכללית על שביתה, מבלי לחכות להכרזת שביתה מצד המוסדות המרכזיים בהסתדרות.

*     *     *

זוהי אחת הנקודות החשובות ביותר בשביתה זו.

מבחינת הסכסוך שבין השובתים למנהיגי ההסתדרות, הרי כאן לפנינו מקרה ברור של סכסוך על זכות הכרזת השביתה.

לפי החוקה הנוכחית בהסתדרות, אין אסיפה כללית של עובדים במקום עבודה זכאית להכריז על שביתה. זכות זו מוקנית אך ורק למועצת פועלים מקומית, או למוסדות המרכזיים בוועד הפועל. זהו עיקרון יסודי בהסתדרות הנוכחית.

כדאי לציין כי ב-29.1.45 יצא אפילו בן גוריון נגד סעיף זה. בדבריו בוועידה השישית של ההסתדרות דרש כי "השכירים בעצמם יקבעו בעתיד את דרכי הפעולה המקצועית ואת חוזי העבודה, יכריזו שביתה וינהלו משא ומתן, בלי התערבות כוללת של הכלל כולו";

"מוטב שישגו הפועלים ויעשו שביתה שלא לצורך מאשר לא יוכלו לעשות את הדברים לעולם, על דעתם ועל אחריותם";

"אני מחייב הגדרה עצמית של פועלים בהכרזת שביתה".

מובן שלהכריז שביתה אפשר גם מבלי לחכות לאישור הוועד הפועל של ההסתדרות, אך במקרה כזה אי אפשר לקבל דמי שביתה מקרן השביתה של ההסתדרות וזה מקשה מאוד על השובתים.

כאשר יצליחו ועדי הפעולה להקים קרן שביתה עצמאית, שתשמש בנאמנות את צורכיהם, יהיה זה צעד גדול קדימה במאבק פועלי ישראל להשתחררות מעניבת החנק של הנהגת ההסתדרות.

מנהיגי השביתה ידעו כמובן על העניינים הללו. הם מנוסים בסכסוכים עם ההסתדרות והמעבידים כאחד. מזכיר הוועד, מ. אנגל, אמר לכתבנו: "אילו ראינו בשנים האחרונות לפחות מקרה אחד שבו מכריזה ההסתדרות שביתה, ולו גם רק למען אלץ את המעביד לקבל את החלטותיה, כי אז היינו פונים אליה. אולם נוכחנו, כי אם לא נכריז בעצמנו על שביתה, אין כל סיכוי שההסתדרות תדאג לביצוע החלטותיה היא. לכן נאלצנו להכריז על השביתה בעצמנו".

*     *     *

הנקודה השנייה הראויה לציון במאבק שכירי דן היא העובדה שהשובתים פנו מיד ל"ועדי העובדים בגוש דן" לשם קבלת סיוע מוסרי וחומרי.

מתברר, כי מוסד זה, המורכב מחברי ועדי עובדים, ועדי פעולה ופועלים שהצטיינו במאבק המעמדי ורכשו להם שם כבקיאים בניהולו, ממלא יותר ויותר את התפקידים שההסתדרות אינה ממלאת.

"ועדי העובדים בגוש דן" הולך והופך למעין הסתדרות חדשה, לאיגוד מקצועי של ממש. שם אין מכריזים על כל שביתה כ"פראית", באופן אוטומטי, אלא דנים כיצד לסייע לשובתים.

אם אירגון זה יצליח להקים קופת שביתה, באמצעות תרומה חודשית של כל פועל המיוצג בוועדים המופיעים שם, הרי שיהיה זה הישג גדול. זה יהיה גרעין של איגוד מקצועי אמיתי, אשר תפקידו העיקרי יהיה הגנת אינטרס השכירים.

לא רק מנהיגי ההסתדרות חותרים בכל הדרכים תחת גרעין אירגוני זה, אלא גם עסקני המפלגות.

ראשית, אין שום מפלגה בארץ, ותהא שמאלית כאשר תהיה, אשר מוכנה להכריז בגלוי כי יש לשנות את תקנות ההסתדרות ולהקנות זכות הכרזת שביתה לאסיפת העובדים במקום העבודה.

גם מנהיגי מפ"ם ומק"י אינם מוכנים לנקוט מדיניות כזאת. הם חוששים מתגובתה של מפא"י, אשר עלולה להגיע עד כדי גירוש מההסתדרות. הם חוששים מאידך מפני הקמת איגודים מקצועיים "טרייד יוניוניסטיים", אשר יעסקו אך ורק במאבק השכר. הסיבות הללו מעכבות את ההתפתחות הסטיכית האובייקטיבית של הקמת איגוד מקצועי של ממש בישראל.

אולם, אין ספק כי ההכרח יתממש בסופו של דבר, למרות כל הקשיים.

*     *     *

מנהיגי השובתים בדן ראויים לציון לשבח על גישתם לעניין השביתה. הוועד לא התנשא מעל השובתים, אף לא ניהל מדיניות ללא ידיעתם. בוקר בוקר נערכה אסיפה כללית של השובתים בה מסרו חברי הוועד דו"ח על השתלשלות העניינים ביממה החולפת והאסיפה החליטה על נקיטת הצעדים הבאים.

בניגוד לחברי ועדים אחרים, גאים חברי ועד שכירי דן בכך שאין הם מוסמכים להכריז על הפסקת השביתה. אחת ההחלטות הראשונות, באסיפה הכללית הראשונה, הוצעה על ידי הוועד וקבעה כי "אין לוועד סמכות להכריז על הפסקת השביתה, רק האסיפה הכללית מוסמכת לקבל החלטה זו". חברי הוועד מתגאים בהחלטה זו. הם רואים את עצמם כמייצגי הציבור, לא כשליטיו.

*     *     *

חברי הקואופרטיב דן, למרות שכל אחד מהם מחזיק רק במניה אחת בעסק, נהגו כקפיטליסטים לכל דבר. הכרוז שפירסמו ב"מעריב" (13.9.63) הינו דוגמה לגסות רוח. אין בכרוז זה שום מילה, או רמז, אשר יסבירו מדוע לא מילאו הם את החלטות ועדת זנבר שנתקבלו על ידי ההסתדרות לפני שנה. אין הם מספרים לציבור מאומה על משכורותיהם הפרטיות, הסובבות סביב שמונה-מאות ל"י, פרט לזכויות הסוציאליות ושאר טובות ההנאה הסמויות המסתכמות בערך בעוד ארבע-מאות ל"י. סך הכל כאלף ומאתיים ל"י לחודש, זאת בשעה שהשכירים העובדים אצלם משתכרים בין מאתיים וחמישים לארבע-מאות וחמישים ל"י ברוטו בלבד.

אין הם מספרים לציבור כי הם עובדים יום עבודה קצר יותר מאשר שכיריהם, אשר עובדים כרגיל שמונה שעות בקיץ ובחורף, אין הם מספרים לציבור כי הם מנצלים את השכירים כקלף בתביעותיהם נגד הממשלה ונוהגים כלפי שכיריהם כמו כל קפיטליסט בריא ונורמלי אחר.

למנהלי דן היתה שנה שלמה לביצוע החלטות ועדת זנבר. למה חיכו הם? באיזו זכות דרשו הם מהעובדים להאמין להבטחותיהם?

בכל שביתה מאשים כל צד את יריבו בכך שהאחריות על פרוץ השביתה רובצת עליו. זהו מעשה טבעי. אולם האמת היא שהשכירים תמיד נוקטים בשביתה רק כאמצעי אחרון, ואם כבר מדברים על אחריות – הרי מנהלי דן אחראים יותר כלפי רווחיהם מאשר כלפי הציבור. או אולי הם רוצים כי נאמין שהם עובדים מתוך "חלוציות"?

"הנהלת דן לא תיכנס למשא ומתן בצל השביתה אל מול אקדח מושט". איננו יודעים איזו חברה ליחסי ציבור יעצה למנהלי דן להשתמש בלשון הזהב הזאת. והלאה:

"שכירי דן יצרו את 'גולם' השביתה ואיבדו את השיטה עליו". טעות, אדונים, השכירים שלטו בשביתה יפה, ודווקא זה הרגיז אתכם. האמת היא שהמניה שלכם בקואופרטיב יצרה אצלכם את גולם הרווחים ואתם איבדתם את השליטה עליו.

השביתה הסתיימה אחר שהשכירים קיבלו לאלתר מפרעות על חשבון התשלומים הכרוכים במסקנות ועדת זנבר. עסקני המחלקה לאיגוד מקצועי והנהלת דן נאלצו לסגת מן העמדה של אי הידברות עם נציגי השובתים כל עוד השביתה בעיצומה. כדי לספק את תביעות השובתים גייסה ההסתדרות אשראי מיוחד אשר יוחזר על ידי הנהלת דן מאוחר יותר.

*     *     *

אנו יודעים, כי פועלי ישראל ישתחררו בסופו של דבר מעולה של ההנהגה הנוכחית בהסתדרות ויקימו איגוד מקצועי של ממש.

אנו מקווים כי לא ירחק היום שבו יקימו ועדי העובדים בגוש דן קופת שביתה עצמאית, יהפכו לאירגון של קבע ובכך יסללו את הדרך להקמת האיגוד המקצועי בישראל.