kurdistan - 10

בגיליון "העולם הזה" מיום 31.7.63 נתפרסמה קריאתו של אורי אבנרי להקמת ועד ישראלי למען כורדיסטאן חופשית.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי מודיע בזה על היענותו לקריאה זו.

תמיכתנו במאבקם הצודק של הכורדים נובעת בראש ובראשונה מתוך הגישה העקרונית של הכרה בזכות ההגדרה העצמית של העמים.

מלחמת הכורדים היא חלק ממאבק העם העיראקי נגד שלטון הדיכוי הריאקציוני.

ניצחונם של הכורדים יהיה לא רק לטובתם הם, אלא – בטווח ארוך – לטובת עתידה של ישראל כחלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון, ולטובת האינטרס האמיתי של העם הערבי.

אנו קוראים לאירגונים אחרים – וכן לבודדים בלתי מאורגנים – להצטרף ליוזמה חיובית זו.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי