החל מגיליון זה – הגיליון השלישי – מופיע "מצפן" לא כהוצאה חד פעמית אלא כעיתון המתפרסם בקביעות, אחת לארבעה שבועות.

נוכל להתמיד בהוצאת העיתון רק בתנאי אחד: אם ציבור הקוראים ימשיך לסייע לנו סיוע חומרי. הסכמה עם דרכו של "מצפן", הכרה בנחיצותו – חייבת למצוא את ביטוייה גם במשלוח תרומה כספית.

"מצפן" יוכל להמשיך למלא את תפקידו רק אם גם להבא יגיעו אליו מאמרים, מכתבים ותגובות מאת הקוראים – ממקום העבודה ומהשכונה, מהסדנא ומן הכפר. "מצפן" מפרסם גם מאמרים ותגובות אשר המערכת אינה מסכימה לחלוטין עם תוכנם. ויכוח חופשי וגלוי הוא מקור כוח ולא גילוי חולשה!

 *

תודתנו נתונה למערכת דו-השבועון "אתגר" על השאלת הגלופות לגיליון זה. נקווה כי תהיה זו אתחלתא לשיתוף פעולה פורה בין שני העיתונים.