להלן מובא נוסחו המלא של מכתב שבגלל חתימה עליו הוצאו ממק"י לאחרונה עודד פילבסקי, ירמיהו קפלן, עקיבא אור ומשה מחובר.

 

לכבוד הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית,

חברים, הוועידות ה-20 וה-22 של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות מציינות מפנה בדרכה של התנועה הקומוניסטית העולמית. ועידות אלה עוררו ברחבי התנועה בכלל ובתוך כל מפלגה בפרט ויכוח על שורה שלמה של בעיות. חלקן בעיות ישנות שהתעוררו מחדש על ידי גילויי הוועידות הללו וחלקן – חדשות שהועלו על ידי המציאות הקונקרטית החדשה.

הצורך בוויכוח מעמיק על שורה שלמה של בעיות נתעורר גם במפלגתנו. כמעט בכל סניף ישנם חברים המעוניינים לקבל תשובה עניינית, מעמיקה, מרכסיסטית-לניניסטית, על שורה שלמה של שאלות המעסיקות אותם. מבחינה פורמלית, אפשר להעלות ולברר כל בעיה בישיבת התא או באסיפת הסניף, אולם למעשה – בגלל קוצר הזמן, בגלל העובדה שבישיבות ובאסיפות אלה נדונים בעיקר ענינים יומיומיים שוטפים מעשיים ואירגוניים, ובעיקר בגלל העובדה שהדיון בהן מתנהל בעל פה ולא בכתב, אין אפשרות ללבן באופן מעמיק את הבעיות הללו בפורום כזה. הדרך היחידה המתאימה לקיום ויכוח מעין זה היא – לקיימו בדפוס. זוהי הצורה היחידה המאפשרת הן לקורא והן לכותב לשקול את הדברים הנאמרים במלוא ההעמקה.

אם, מתוך שיקול זה או אחר, ימשיכו "קול העם" ו"זו הדרך" להיות נעולים בפני ויכוח פוליטי ורעיוני פנים-מפלגתי, אזי צורך חיוני דחוף הוא להוציא ביטאון פנימי מיוחד לוויכוח, ביטאון בו יוכל כל חבר להעלות שאלות, להביע את דעתו, ולקרוא את דעותיהם של חברים אחרים – מבלי שהדבר יגזול זמן מישיבות התאים ומאסיפות הסניפים, ומבלי שהדעות הנדפסות בביטאון תחייבנה את המפלגה ככלל או את מוסדותיה.

הצורך בקיום ויכוח פוליטי ואידיאולוגי מעמיק אינו עניין סובייקטיבי. עצם העובדה שישנו כיום ויכוח בין מפלגות קומוניסטיות שונות, בתוך מפלגות אלה, ובתוך סניפים ותאים שונים במפלגתנו – פירושה הוא כי לפנינו תופעה אובייקטיבית.

רק נזק ייגרם למפלגתנו, אם הוויכוח יושתק או "יאותר" באמצעים אדמיניסטרטיביים. אין לקבל את הדעה כי ויכוח גלוי יסב נזק למפלגה ויחזק את ידי אויביה; נהפוך הוא – ויכוח גלוי וענייני יעלה את יוקרתה בציבוריות הישראלית.

לאור האמור לעיל אנו פונים אל הוועד המרכזי של מפלגתנו בהצעה להוציא בהקדם ביולטין מפלגתי לוויכוח בשאלות פוליטיות ואידיאולוגיות על בסיס המרכסיזם-לניניזם.