שלום, שלום ואין שלום

הספר סוקר את התפתחות יחסי ישראל-ערב בשנים 1961-1948 כפי שהשתקפו בעיתונות הישראלית ומעל במת הכנסת. דעות כל החוגים בישראל — מ"חרות" עד מק"י – מובאות בהרחבה מפי דובריהם המוסמכים ביותר. רבים ימצאו כאן לראשונה תאור מפורט של עובדות נשכחות. המעטים היודעים את העובדות יופתעו להיווכח באיזו מידה מסוגל מנגנון תעמולה ממלכתי לעצב לא רק את השקפתו של האזרח אלא גם את זכרונו.

מההקדמה להוצאה השניה, 1999:
למהדורה זו צורפו נספחים הכוללים מידע שהיה חסוי בשעתו ונחשף רק עשרות שנים לאחר שכתבנו את הספר. שיערנו שניתוחינו יקבלו לימים אישור נוסף. ואכן, העובדות שנחשפו מאז, שאחדות מהן הפתיעו גם אותנו, מאשרות את ניתוחנו. אין פירוש הדבר שכל המידע החסוי מאותה תקופה כבר נחשף.

להוריד את כל הספר בקובץ PDF